Header_2024

Nous tenons à remercier nos sponsors:

        
Dizerens Vins    Logo Dizerens
        
 Gonthier-Schneeberger    LogoGS
     
Chantier Naval de Vidy     LogoChantier
     
Europ'sails     logoEuropSails
     
Camandona   Logo CAMANDONA
     
 Fond du Sport Vaudois    LogoFSV